Συναλλαγματική ισοτιμία Euro Stoxx 50 online

Αυτή η σελίδα περιέχει πλήρεις πληροφορίες για τον δείκτη Euro Stoxx 50. Εδώ μπορείτε να δείτε την πορεία του δείκτη Euro Stoxx 50, τη σύνθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου και το ηλεκτρονικό διάγραμμα.

Ενημερώσεις πληροφοριών: Σάββατο, 04.01.23 21:00

Τιμή

84.53 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.49 $

Έσοδα από μερίσματα

2.23 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

434.26 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.958 $

Έσοδα από μερίσματα

1.09 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

50.91 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.936 $

Έσοδα από μερίσματα

5.39 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

11.93 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.611 $

Έσοδα από μερίσματα

7.6 $

Απόδοση YTD

-

Το Euro Stoxx 50 είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη Euro Stoxx 50, ενός σταθμισμένου ως προς την κεφαλαιοποίηση δείκτη μετοχών των πενήντα μεγαλύτερων εταιρειών της Ευρώπης. Δημιουργήθηκε από τον Dow Jones το 1998, είναι ένας από τους πιο ευρέως παρακολουθούμενους ευρωπαϊκούς δείκτες και χρησιμεύει ως δείκτης των επιδόσεων των ευρωπαϊκών αγορών.

Η ιστορία του δείκτη Euro Stoxx 50

Ο δείκτης Euro Stoxx 50 εισήχθη για πρώτη φορά από την Dow Jones το 1998 για να παρακολουθεί τις μεγάλες και μεσαίου μεγέθους εταιρείες από τις δώδεκα χώρες που απαρτίζουν τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αρχικά οι χώρες αυτές ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία. Το 2007, η Ελλάδα προστέθηκε ως δέκατη τρίτη χώρα. Ο δείκτης καλύπτει περίπου το 75% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς αυτών των δεκατριών χωρών, προσαρμοσμένο για την ελεύθερη διακύμανση.

Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη Euro Stoxx 50

Το σύστημα στάθμισης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη βασίζεται στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει ότι η βαρύτητα κάθε εταιρείας στον δείκτη καθορίζεται από την αγοραία αξία της διαιρούμενη με τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία πολλαπλασιασμένη με τον δείκτη ελεύθερης διακύμανσης. Οι εταιρείες με υψηλότερες τιμές έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το σύστημα. Εκτός από αυτή τη μέθοδο υπολογισμού, τα στοιχεία του δείκτη επανεξετάζονται και προσαρμόζονται μηνιαίως, ανάλογα με τις αλλαγές στη ρευστότητα ή την πιστοληπτική ικανότητα ενός εκδότη και άλλα κριτήρια.

Τύποι του Stoxx 50

Ο Euro Stoxx έχει δύο κύριους δείκτες: τον Euro Stoxx 50 και τον Stoxx Europe 600, οι οποίοι περιλαμβάνουν 600 εταιρείες μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης από 18 ευρωπαϊκές χώρες.

ETF

Ένα ETF επιτρέπει στους επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουν μεμονωμένες μετοχές ή μερίδια απευθείας από κάθε εταιρεία στην οποία επιθυμούν να επενδύσουν. Αντ' αυτού, μπορούν να αγοράσουν μετοχές σε έναν etf, ο οποίος τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υποκείμενες μετοχές που τον απαρτίζουν ταυτόχρονα σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι αν αγόραζαν μεμονωμένες μετοχές απευθείας από κάθε εταιρεία. Έτσι, η επένδυση στον Euro Stoxx 50 επιτρέπει στους επενδυτές να έχουν πρόσβαση και στις πενήντα μετοχές που τον απαρτίζουν με μία μόνο αγορά σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι αν αγόραζαν μεμονωμένες μετοχές απευθείας από κάθε εταιρεία. Αυτό καθιστά τον Euro Stoxx 50 μία από τις πιο δημοφιλείς επενδυτικές επιλογές για όσους αναζητούν μια διαφοροποιημένη είσοδο στις ευρωπαϊκές αγορές με χαμηλό κόστος.